Ban Thường vụ

1 Đ/c Nguyễn Văn Linh Chủ tịch
2 Đ/c Trương Chí Hải Phó Chủ tịch Thường trực
3 Đ/c Nguyễn Văn Duyệt Phó Chủ tịch
4 Đ/c Dương Thị Tuyền Ủy viên thường vụ
5 Đ/c Trần Văn Hâu Ủy viên thường vụ
contact

Liên hệ Văn phòng

Đ/c Doãn Thị Tú Hoa - Chánh Văn phòng

ĐT: 0710.3830183

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2015 - Công Đoàn Trường Đại Học Cần Thơ - Thiết kế bởi Nguyễn Tý