CẬP NHẬT KẾT QUẢ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - 2016

 ĐIỂM TỔNG HỢP TOÀN ĐOÀN

jo BB
FUTSAL BÓNG CHUYỀN NAM CẦU LÔNG BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ TENNIS

ĐI BỘ

BILLARD

BÓNG BÀN

CỜ TƯỚNG

­­­­­­­­­­­­­TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 287/CĐN-TGNC

V/v triển khai một số hoạt động

 công tác tuyên giáo và nữ công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 


          Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

         

Kính gửi:

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Công văn số 1767/TLĐ ngày 11/11/2016 về việc Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016; Công văn số 1780/TLĐ ngày 15/11/2016 về việc tham gia phòng chống virut Zika; Kế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 11/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Namvề triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong công nhân, viên chức, lao động đến năm 2020,  Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung sau đây:

            1. Triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2016

- Chủ đề:

+ Chủ đề: “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”

+ Tài liệu giải thích chủ đề (Phụ lục 2).

- Khẩu hiệu: Thực hiện theo Phụ lục 1.

- Các hoạt động chủ yếu:Công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động theo hướng dẫn tại mục II củaCông văn số 1767/TLĐ ngày 11/11/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

- Thời gian thực hiện:Từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2014.

- Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 11/12/2016.

2. Tham gia phòng chống virut Zika

            2.1. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Zika, quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học. Thông báo ngay cho các đơn vị y tế địa phương khi phát hiện có người mắc bệnh để phối hợp xử lý ổ dịch kịp thời.

2.2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác và cơ quan y tế địa phương tổ chức tuyên truyền bám sát với nội dung tuyên truyền của Bộ Y tế về phòng tránh virut Zika tại cơ quan, đơn vị, trường học, đặc biệt cho phụ nữ mang thai với nhiều hình thức tuyên truyền: đọc trên loa đài tại, bản tin, website…

2.3. Phát động CBNGNLĐ hưởng ứng thực hiện “Nơi ở sạch đẹp - phòng chống virut Zika”: Thường xuyên làm vệ sinh các khu vực xung quanh nơi ở, cơ quan, đơn vị, trường, lớp học; xóa bỏ các vũng lầy, vũng nước tù động, khơi thông cống rãnh; thực hiện ngủ màn (kể cả ban ngày), đặc biệt tổ chức chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy nhằm hạn chế sự phát triển của muỗi Aedes - loại muỗi truyền bệnh Zika.

3. Chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong cán bộ, nhà giáo, người lao động đến năm 2020

- Nhiệm vụ chủ yếu: Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu theo hướng dẫn tại mục II củaKế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 11/11/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Namvề triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong công nhân, viên chức, lao động đến năm 2020.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình (lồng ghép với nội dung báo cáo công tác nữ công) trước ngày 25/10 hàng năm.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp, cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, tham gia và tổ chức các hoạt động một cách thiết thực và hiệu quả; tổng hợp, báo cáo kết quả đúng thời hạn về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo và Nữ công) và qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc: tuyengiaonucong(tại Trang lãnh đạo của website CĐGD Việt Nam).

 (Công văn số 1767/TLĐ, Phụ lục 1, Phụ lục 2, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền virut Zika của Bộ Y tế,Kế hoạch số 48/KH-TLĐ đính kèm công văn này tại Trang lãnh đạo của website CĐGD Việt Nam)./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Tuyên giáo TLĐ;

- Ban Nữ công TLĐ;

- Lãnh đạo CĐGD VN;

- Lưu VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hợp

 Nhấn vào để tải các văn bản, công văn có liên quan

© 2015 - Công Đoàn Trường Đại Học Cần Thơ - Thiết kế bởi Nguyễn Tý