BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
Nhiệm kỳ 2017 - 2022

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL

BAN THƯỜNG VỤ

- Dương Thị Tuyền

Chủ tịch

dttuyen@ctu.edu.vn

- Nguyễn Văn Duyệt

Phó chủ tịch

nvduyet@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó chủ tịch

nttthuy@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thảo Trúc

Ủy viên

ntthaotruc@ctu.edu.vn

- Dương Thúy Yên

Ủy viên

thuyyen@ctu.edu.vn

BAN CHẤP HÀNH

- Phạm Hữu Tài

Ủy viên

phtai@ctu.edu.vn

- Võ Văn Đấu

Ủy viên

vvdau@ctu.edu.vn

- Lê Thị Anh Thư

Ủy viên

ltathu@ctu.edu.vn

- Trần Văn Thịnh

Ủy viên

tvthinh@ctu.edu.vn

- Nguyễn Hoàng Nghĩa

Ủy viên

nhnghia@ctu.edu.vn

- Nguyễn Lan Hương

Ủy viên

nlhuong@ctu.edu.vn

- Nguyễn Văn Nhiều Em

Ủy viên

nvnem@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thi Ngọc Hoa

Ủy viên

ntnhoa@ctu.edu.vn

- Lê Nguyễn Đoan Khôi

Ủy viên

lndkhoi@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thanh Liêm

Ủy viên

thanhliem@ctu.edu.vn

ỦY BAN KIỂM TRA

- Nguyễn Thị Thảo Trúc

Chủ nhiệm

ntthaotruc@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thi Ngọc Hoa

Ủy viên

ntnhoa@ctu.edu.vn

- Sơn Búp Pha

Ủy viên

sbpha@ctu.edu.vn

- Đào Thị Thanh Tâm

Ủy viên

dtttam@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thanh Giao

Ủy viên

ntgiao@ctu.edu.vn

CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Ban Tổ chức - Thi đua

- Dương Thị Tuyền

Trưởng ban

dttuyen@ctu.edu.vn

- Nguyễn Văn Duyệt

Phó trưởng ban

nvduyet@ctu.edu.vn

- Dương Thúy Yên

Thành viên

thuyyen@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thu Thủy

Thành viên

nttthuy@ctu.edu.vn

- Lai Nguyễn Bảo Ngọc

Thành viên

lnbngoc@ctu.edu.vn

Ban Tuyên giáo

- Dương Thị Tuyền

Trưởng ban

dttuyen@ctu.edu.vn

- Nguyễn Hoàng Nghĩa

Phó trưởng ban

nhnghia@ctu.edu.vn

- Phạm Văn Búa

Thành viên

pvbua@ctu.edu.vn

- Nguyễn Lan Hương

Thành viên

nlhuong@ctu.edu.vn

Ban Kinh tế - Chính sách - Pháp luật

- Nguyễn Văn Duyệt

Trưởng ban

nvduyet@ctu.edu.vn

- Nguyễn Lan Hương

Phó trưởng ban

nlhuong@ctu.edu.vn

- Lai Nguyễn Bảo Ngọc

Kế toán

lnbngoc@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Hoa Thơm

Thủ quỹ

nththom@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thảo Trúc

Thành viên

ntthaotruc@ctu.edu.vn

Ban Chuyên môn

- Dương Thúy Yên

Trưởng ban

thuyyen@ctu.edu.vn

- Võ Văn Tài

Phó trưởng ban

vvtai@ctu.edu.vn

- Lê Nguyễn Đoan Khôi

Thành viên

lndkhoi@ctu.edu.vn

- Võ Văn Đấu

Thành viên

vvdau@ctu.edu.vn

- Phan Anh Tú

Thành viên

patu@ctu.edu.vn

- Nguyễn Võ Châu Ngân

Thành viên

nvcngan@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thái Nghe

Thành viên

ntnghe@ctu.edu.vn

- Nguyễn Trọng Hồng Phúc

Thành viên

nthphuc@ctu.edu.vn

- Lê Thị Anh Thư

Thành viên

ltathu@ctu.edu.vn

- Bùi Thanh Thảo

Thành viên

btthao@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thủy

Thành viên

@ctu.edu.vn

Ban Phong trào - Văn nghệ - Thể thao

- Phạm Hữu Tài

Trưởng ban

phtai@ctu.edu.vn

- Nguyễn Văn Nhiều Em

Phó trưởng ban

nvnem@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thanh Liêm

Thành viên

thanhliem@ctu.edu.vn

- Nguyễn Hữu Nhân

Thành viên

 

- Nguyễn Văn Ây

Thành viên

nvay@ctu.edu.vn

- Đặng Bích Tuyền

Thành viên

dbtuyen@ctu.edu.vn

- Trần Văn Phú

Thành viên

tvphu@ctu.edu.vn

Ban Nữ công

- Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng ban

nttthuy@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thảo Trúc

Phó trưởng ban

ntthaotruc@ctu.edu.vn

- Hồ Phương Thùy

Phó trưởng ban

hpthuy@ctu.edu.vn

- Phạm Thị Trúc Phương

Thành viên

pttphuong@ctu.edu.vn

- Văn Thị xuân Hồng

Thành viên

vtxhong@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Vân Hồng

Thành viên

ntvhong@ctu.edu.vn

- Đặng Thụy Mai Thy

Thành viên

dtmthy@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Thành viên

ntnhoa@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thiên Trường

Thành viên

thientruong@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Thúy

Thành viên

thithuy@ctu.edu.vn

- Phạm Bích Như

Thành viên

pbnhu@ctu.edu.vn

- Đặng Thị Kim Quyên

Thành viên

dtkquyen@ctu.edu.vn

- Võ Thị Bích Thảo

Thành viên

vtbthao@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Trinh

Thành viên

thitrinh@ctu.edu.vn

- Lê Thị Nhiên

Thành viên

 

- Phạm Thị Phương Thảo

Thành viên

ptpthao@ctu.edu.vn

- Đoàn Thị Kiều My

Thành viên

dtkmy@ctu.edu.vn

Ban Thông tin

- Trần Văn Thịnh

Trưởng ban

tvthinh@ctu.edu.vn

- Nguyễn Hoàng Nghĩa

Phó trưởng ban

nhnghia@ctu.edu.vn

- Lưu Hoàng Dũng

Thành viên

lhdung@ctu.edu.vn

- Triệu Minh Thành

Thành viên

minhthanh@ctu.edu.vn

- Võ Ngọc Kiều Trinh

Thành viên

vnktrinh@ctu.edu.vn

- Nguyễn Thị Hoa Thơm

Thành viên

nththom@ctu.edu.vn

 

Thông báo

Hộp thư góp ý

Thư viện hình ảnh

Quản lý nghiệp vụ Công đoàn

Video clip

Số lượt truy cập

902739
Hôm nay
Tháng này
Tất cả
364
7843
902739

Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Lầu 4, NĐH, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830183
Email: vpcongdoan@ctu.edu.vn